ภาพกิจกรรม
การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 ( 22-03-2555 )

การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2555 ณ MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม คือ เครื่องปรับอากาศระบบสารละลายโซเดียมคลอไรด์ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 และรางวัลชนะเลิศผู้ทรงคุณวุฒิ และ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ประเภทเพื่อการเรียนการสอน คือ ชุดทดลองแขนกลนิวเมติกอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลจำนวน 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 โดยมีนายมงคล ธุระ และนายธาดา อุ่นใจ, นายเสถียร โพธิรัตน์, นายพงษ์ทิวา ฉลูทอง, นายอนุรักษ์ สุภา,นายสมเดช เจริญสุข, นายธนดิษฐ์ ไชยวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ใน 2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว