ภาพกิจกรรม
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ามอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้า ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2561 ( 07-12-2561 )
นายพงษ์พันธ์ ใบสุขันธ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบของที่ระลุึกให้กับผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ได้แก่บริษัท ออโตไดแด็กติก ,บริษัทมิซูบิซิ อิเลคทริค แฟคตอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัทเฟ้ลปส์ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลน์) ,บริษัท ABB จำกัด ,บริษัทภัทรเมธากิจ และบริษัท มิซูบิซิ กันยงพัฒนา จำกัด ดูภาพกิจกรรม..

การแข่งขันทักษะการออกแบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ( 07-12-2561 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นตัวแทน ของอาชีวะศึกษา ระดับภาค ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 โดยมีนายภานุพงษ์ จุลธง และนายเฉลิมชัย กุญจณะเป็นผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุมทีมและครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ อ.สุพรรณ แก้วฝั้น , อ.สุพรรษา เสมอเชื้อ และ อ.เกรียงศักดิ์ จ๋อมแปง ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษา ภาคเหนื่อ เข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี ต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561 ( 07-12-2561 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นตัวแทน ของอาชีวะศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายระดับภาค ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 โดยมีนายพิเชฐ จรดเฆม ,นายธรรมรัตน์ แดงขาวเขียวและนายอานุพงษ์ วิชัยชมภูเป็นผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุมทีมและครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ อ.อนุรักษ์ สุภา และ อ.ไพโรจน์ รัตต๊ะใส่ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษา ภาคเหนื่อ เข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี ต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561 ( 07-12-2561 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นตัวแทน ของอาชีวะศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับภาค ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 โดยมีนายภูมินทร์ อินตาเรือน และนายนพดล ยอดแก้วเหลืองเป็นผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุมทีมและครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ อ.วิทยา สุภาอินทร์ ,อ.ชัยวัฒน์ พอพิน และ อ.ณัฐดนัย สุทธานนท์กุล ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษา ภาคเหนื่อ เข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี ต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ 3 ( 11-06-2561 )
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้นำนักเรียน สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช.1 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ 3 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาในสายอาชีพและเป็นการเสริมประสบการณ์ที่ได้รับนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน โดยได้รับการต้อนรับจาก 1.คุณสท้าน ช่วงโสม หัวหน้าแผนกบำรุงรักษา สถานีไฟฟ้าแรงสูง 4 หัวหน้าใหญ่ 2.คุณชนะรัช จุลโพธิ หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูง เชียงใหม่ 3 3.คุณสมศักดิ์ นันตา พนักงานกะ C สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 3 และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นอย่างดียิ่ง ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ดำเนินการโครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( 29-05-2561 )
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ โครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แผนกวิชาช่างไฟฟ้า โดย แผนกฯได้นำ นักศึกษาระดับ ปวส1 และ ปวส 2 จำนวน 500 คน เก็บขยะตามเส้นทางถนนขึ้นดอยสุเทพ เนื่องจากตอนกลางคืนได้มีประชาชน เดินขึ้นดอยสุเทพ ตามประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นประจำทุกปี โดยมี หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และครูแผนกฯ ควบคุมการปฏิบัติการดำเนินงานในครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังกล่าว ตามแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ ปี2560 ดูภาพกิจกรรม..

งานดำหัวครูอาวุโส แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ประจำปี 2561 ( 27-04-2561 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดพิธีดำหัวอาจารย์อาวุโส ในแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ในวันที่ 19 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการขอขมา และขอพรอาจารย์อาวุโสในแผนกฯ เนื่องในโอกาศปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 โดยมี อาจารย์พงษพันธ์ ใบสุขันธ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ในแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่่วม โดยได้รับการสนับสนุนจากชมรมศิษย์เก่าช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

มอบของที่ระลึก แก่ครู ที่สอบบรรจุครูผู้ช่วยได้ ( 15-02-2561 )
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายพงษ์พันธ์ ใบสุขันธ์ พร้อมคณะครู ได้มอบของที่ระลึก ให้แก่ครูผู้ช่วย ทั้งสองท่าน คือ อ.มนตรี ใจแก้ว และ อ.ขจรศักดิ์ ศิริสุภา ขอให้ทั้งสองท่าน ประสพ ความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นผลดีต่อ วิชาชีพครู อาชีวศึกษา และ ครอบครัว ต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ( 08-02-2561 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 27 สาขางาน "ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์" ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี ผู้เข้าแข่งขัน จากทุกภาคของประเทศ จำนวน 15 ทีม ดูภาพกิจกรรม..

การแข่งขันทักษะการออกแบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ( 27-12-2560 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นตัวแทน ของอาชีวะศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการออกแบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาชีวศึกษา จังหวัดอุทัยธาณี เมื่อวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 โดยมีนายแทนไท อ่องไพบูลย์ และนายนฤเบศร์ อินทร์จันทร์ เป็นผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อ.สุพรรณ แก้วฝั้น และ อ.สุพรรษา เสมอเชื้อ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษา ภาคเหนื่อ เข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาชีวศึกษา สุพรรณบุรี ต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   >> | Last