ภาพกิจกรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเงอร์ PLC ( 06-01-2563 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นตัวแทน ของอาชีวะศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับภาค ครั้งที่31 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 โดยมีนายชัยกร วงค์เขียว และ นายจิตติพงษ์ ใจเป็ง เป็นผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุมทีมและครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ อ.วิทยา สุภาอินทร์ ,อ.ชัยวัฒน์ พอพิน และ อ.ณัฐดนัย สุทธานนท์กุล ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 และได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษา ภาคเหนื่อ เข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาชีวศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความยินดีกับแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ( 23-12-2562 )
ขอแสดงความยินดีกับครูอนุรักษ์ สุภา และนักเรียนระดับชั้น ปวช. นายอานนท์ สุวรรณประสิทธิ์และนายณัฐนนท์ สมชม แผนกวิชาช่างไฟฟ้า เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ดูภาพกิจกรรม..

แผนกช่างไฟฟ้า รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกเเบบระบบไฟฟ้าเเละเขียนเเบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ( 23-12-2562 )
ครูสุพรรณ แก้วฝั้น แผนกวิชาช่างไฟฟ้า นำนายสุริยา แสนใจ และนายกมลวิศิษฐ์ ศุขสวัสดิ์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. เข้าแข่งขันทักษะการออกเเบบระบบไฟฟ้าเเละเขียนเเบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ามอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้า ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2561 ( 07-12-2561 )
นายพงษ์พันธ์ ใบสุขันธ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบของที่ระลุึกให้กับผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ได้แก่บริษัท ออโตไดแด็กติก ,บริษัทมิซูบิซิ อิเลคทริค แฟคตอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัทเฟ้ลปส์ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลน์) ,บริษัท ABB จำกัด ,บริษัทภัทรเมธากิจ และบริษัท มิซูบิซิ กันยงพัฒนา จำกัด ดูภาพกิจกรรม..

การแข่งขันทักษะการออกแบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ( 07-12-2561 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นตัวแทน ของอาชีวะศึกษา ระดับภาค ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 โดยมีนายภานุพงษ์ จุลธง และนายเฉลิมชัย กุญจณะเป็นผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุมทีมและครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ อ.สุพรรณ แก้วฝั้น , อ.สุพรรษา เสมอเชื้อ และ อ.เกรียงศักดิ์ จ๋อมแปง ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษา ภาคเหนื่อ เข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี ต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561 ( 07-12-2561 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นตัวแทน ของอาชีวะศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายระดับภาค ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 โดยมีนายพิเชฐ จรดเฆม ,นายธรรมรัตน์ แดงขาวเขียวและนายอานุพงษ์ วิชัยชมภูเป็นผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุมทีมและครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ อ.อนุรักษ์ สุภา และ อ.ไพโรจน์ รัตต๊ะใส่ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษา ภาคเหนื่อ เข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี ต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561 ( 07-12-2561 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นตัวแทน ของอาชีวะศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับภาค ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 โดยมีนายภูมินทร์ อินตาเรือน และนายนพดล ยอดแก้วเหลืองเป็นผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุมทีมและครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ อ.วิทยา สุภาอินทร์ ,อ.ชัยวัฒน์ พอพิน และ อ.ณัฐดนัย สุทธานนท์กุล ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษา ภาคเหนื่อ เข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี ต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ 3 ( 11-06-2561 )
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้นำนักเรียน สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช.1 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ 3 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาในสายอาชีพและเป็นการเสริมประสบการณ์ที่ได้รับนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน โดยได้รับการต้อนรับจาก 1.คุณสท้าน ช่วงโสม หัวหน้าแผนกบำรุงรักษา สถานีไฟฟ้าแรงสูง 4 หัวหน้าใหญ่ 2.คุณชนะรัช จุลโพธิ หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูง เชียงใหม่ 3 3.คุณสมศักดิ์ นันตา พนักงานกะ C สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 3 และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นอย่างดียิ่ง ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ดำเนินการโครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( 29-05-2561 )
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ โครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แผนกวิชาช่างไฟฟ้า โดย แผนกฯได้นำ นักศึกษาระดับ ปวส1 และ ปวส 2 จำนวน 500 คน เก็บขยะตามเส้นทางถนนขึ้นดอยสุเทพ เนื่องจากตอนกลางคืนได้มีประชาชน เดินขึ้นดอยสุเทพ ตามประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นประจำทุกปี โดยมี หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และครูแผนกฯ ควบคุมการปฏิบัติการดำเนินงานในครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังกล่าว ตามแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ ปี2560 ดูภาพกิจกรรม..

งานดำหัวครูอาวุโส แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ประจำปี 2561 ( 27-04-2561 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดพิธีดำหัวอาจารย์อาวุโส ในแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ในวันที่ 19 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการขอขมา และขอพรอาจารย์อาวุโสในแผนกฯ เนื่องในโอกาศปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 โดยมี อาจารย์พงษพันธ์ ใบสุขันธ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ในแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่่วม โดยได้รับการสนับสนุนจากชมรมศิษย์เก่าช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   >> | Last