ตารางเรียนนักเรียนนักศึกษา

ตารางสอนและการใช้ห้องเรียน

ส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563

ส่งได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่  3- 14 สิงหาคม 2563

คลิกส่ง


..........................................................................................................................

กิจกรรมแผนก


ระบบสารสนเทศข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานนักศึกษา


การแข่งขันการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และการแข่งขันหุ่นยนต์
ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ
 ประจำปีการศึกษา2555
อ่านข้อมูลเพิ่ม