เปิดเทอม วันที่ 14 มิถุนายน 2564


ผลงานนักศึกษา


ชนะเลิศ “ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์(ระดับ ปวส.)” ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 
อ่านข้อมูลเพิ่มชนะเลิศ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับ ปวส การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2563 

อ่านข้อมูลเพิ่มชนะเลิศ “ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์(ระดับ ปวส.)” ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านข้อมูลเพิ่ม